Menneskerettighetene

Opphavsrett i undervisningen

Rettsdommer i Norge


 • LE-2022-79868

  Lagmannsretten tok til følge anke over tingrettens dom. Testament funnet gyldig. Lagmannsretten kom til at testator hadde skrevet under testamentet i to vitners nærvær, og det fremgikk av hele situasjonen at han uansett hadde vedkjent seg underskriften sin. Formkravene var dermed oppfylt. Ikke grunnlag for å anta at testamentet var blitt til som følge av «misleg påverknad» fra noen av testamentsarvingene. Stikkord: Arverett. Testament. Gyldighet. Formkrav. Arveloven (1972) § 49 første ledd.
  Fortsett å lese »
 • TBERG-2018-124767

  Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider Stikkord: Erstatningsrett. Pasientskadeerstatning. Fødselsskade. Erstatningsutmåling. Sosialmedisinsk utmåling. Grunnloven § 98. Skadeserstatningsloven § 3-1.
  Fortsett å lese »
 • LG-2022-75265

  Saken gjaldt erverv og omsetning av amfetamin. En av de to tiltalte ble dømt til fengsel i 7 år og 3 måneder. Den andre ble frifunnet. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Strafferett. Grov narkotikaovertredelse. Erverv. Omsetning. Straffeloven § 232.
  Fortsett å lese »
 • LF-2022-111687

  Tiltalte ble dømt til 6 års fengsel for et tilfelle av voldtekt til samleie, to tilfeller av grov narkotikaforbrytelse og et brudd på besøksforbud. Tiltalte ble også dømt til å betale en oppreisningserstatning til fornærmede på kr 220 000. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Strafferett. Voldtekt til samleie. Skyldspørsmålet. Straffutmåling. Straffeloven § 291 og Straffeloven § 292. Skadeserstatningsloven § 3-5.
  Fortsett å lese »
 • LF-2022-46374

  53 år gammel kvinne ble dømt til 11 års fengsel for forsøk på å drepe sin ektefelle ved å forlede ham til å spise/drikke plantegift. Lagmannsretten fant det bevist utover enhver tvil at hun handlet med forsett mht dødsfølgen. Han hadde 11 innleggelser, fikk hjertestans to ganger, men ble reddet på sykehus. Oppreisning satt til 250.000 kr. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Strafferett. Drapsforsøk. Straffeloven § 275, jf. § 16
  Fortsett å lese »
 • LE-2022-161540

  Saken gjelder fastsettelse av botens størrelse i sak om kjøring i påvirket tilstand, hvor siktedes inntekt var lav. Domfeltes anke over botens størrelse ble nektet fremmet. Stikkord: Strafferett. Straffeprosess. Vegtrafikk. Botens størrelse. Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 22 første ledd.
  Fortsett å lese »
 • LE-2022-109316

  To menn ble dømt for grovt ran etter å ha tatt med seg en mobiltelefon fra gjerningsstedet. Ranet ble begått i fornærmedes hjem, volden var brutal og angrept var et planlagt overfall. De tiltaltes hensikt var å utøve brutal vold mot fornærmede og mobiltlefonen ble tatt for å hindre fornærmede i å tilkalle hjelp. Sammen med forhold pådømt i tingretten ble straffen satt til fengsel i ett år og fem måneder. De titalte ble frifunnet for ersatningskravet for en jakke ...
  Fortsett å lese »
 • LB-2022-82071

  Straffutmåling for gjentatt rusrelatert vinningskriminalitet. Straffens lengde ble satt til 1 års fengsel, hvorav 4 måneder allerede var utholdt ved varetekt. Hovedspørsmålet var om den resterende delen av fengselstraffen skulle gjøres betinget på særvilkår om å gjennomføre narkotikaprogram med domstolskontroll (ND-dom). I personundersøkelsen var tiltalte ikke funnet egnet til deltagelse i et ND-program. Lagmannsretten fant at tiltalte var sterkt motivert til å gjennomføre et ND-program. Selv om lagmannsretten var i tvil om tiltaltes evne til å gjennomføre programmet, kom lagmannsretten ...
  Fortsett å lese »
 • LB-2022-43798

  Saken gjelder om avl av hunder av rasene Engelsk bulldog og Cavalier King Charles Spaniel (Cavalier) er i strid med dyrevelferdsloven § 25 første til tredje ledd. Lagmannsretten kom til at avl av Cavalier er i strid med dyrevelferdsloven § 25 tredje ledd, jf. andre ledd bokstav a på grunn av den risikoen som foreligger for at bestemte raserelaterte helsemessige lidelser videreføres ved avl. Lagmannsretten kom imidlertid til at avl av Engelsk bulldog ikke er i strid med dyrevelferdsloven § ...
  Fortsett å lese »
 • LA-2022-164682

  Straffutmåling for besittelse av overgrepsmateriale, straffeloven § 311. Lagmannsretten var enig med tingretten i at straffens utgangspunkt for oppbevaring av 2.137 filmer med overgrepsmateriale med en spilletid på 352 timer samt 54.337 bilder var fengsel i 2 år og 4 måneder. Straff redusert noe på grunn av erkjennelse, men ikke på grunn av saksbehandlingstid. Uttalt at det er naturlig at det går noe tid til etterforskning av en slik sak. Fellesstraff med tidligere overgrepssak. Lagmannsretten nektet anken fremmet. Stikkord: Straffeprosess. Straffutmåling ...
  Fortsett å lese »
 • LA-2022-90160

  En 48 år gammel tidligere ustraffet mann ble av lagmannsretten ikke funnet skyldig i grov tyveri av en bil, idet lagmannsretten ikke fant det tilstrekkelig bevist at han hadde utvist nødvendig uberettiget vinnings forsett. En innleid sjåfør i tiltaltes firma hadde på oppdrag fra tiltalte lagt bilen ut for salg via Finn.no, og deretter solgt den til et bruktbilfirma som videresolgte bilen til fornærmede i saken. Tiltalte hevdet at bilen var stjålet fra ham og at han på gjerningstidspunktet fortsat ...
  Fortsett å lese »
 • HR-2022-2280-U

  Lagmannsretten hadde løslatt en mann som satt varetektsfengslet siktet for bl.a. rettsstridig adferd mot offentlig tjenesteperson jf. strl. § 155 og trusler jf. strl. § 263. Lagmannsrettens kjennelse var begrunnet i fare for oversoning. Høyesteretts ankeutvalg kom imidlertid til at det ikke var gitt at det ville foreligge oversoning selv om hovedforhandlingen skulle ligge noe frem i tid. Utvalget fant at lagmannsrettens manglet vurdering av forventet straff og at det heller ikke var foretatt en samlet vurdering av om varetekten ...
  Fortsett å lese »
 • HR-2022-2271-F

  Anmodning om å benytte to prosessfullmektiger for Kvinnherad Energi AS under ankeforhandlingen i Høyesterett ble tatt til følge, jf. tvl. § 3-1 annet ledd. Forberedende dommer la vekt på at advokatene etter det opplyste har hatt en tilnærmet likedelt arbeidsfordeling i underinstansene, og på hensynet til at den ankende part ikke skal pådras økte kostnader. (Foreløpig sammendrag ved Lovdata) Stikkord: Sivilprosess. To prosessfullmektiger.
  Fortsett å lese »
 • TOSL-2022-21432

  Saken gjaldt krav om overføring av et patent på en retningsstyrt kjerneborsammensetning med en ventilløsning. En person (saksøkte) hadde jobbet for en virksomhet (saksøker) i perioden 1997 til 2013, og var i denne perioden med på utvikling av et patent, hvor han sto som oppfinner. Etter at han sluttet å jobbe i den saksøkende virksomheten, startet han opp en egen virksomhet (saksøkte) og utviklet et konkurrerende produkt. Den saksøkende virksomheten mente at saksøkte hadde utnyttet deres forretningshemmeligheter på ulovlig måte ...
  Fortsett å lese »
 • TOSL-2021-125454

  Tre personer ble dømt til å betale bot på 11 000 kr for ikke å ha rettet seg etter pålegg fra politiet. De tre tiltalte deltok i en miljøaksjon der de sperret for trafikken i krysset Karl Johans gate/Fredriks gate. De ble gitt muntlig pålegg av politiet om å fjerne seg, men fulgte ikke dette. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Strafferett. Pålegg. Menneskerettigheter. Politiloven § 30.
  Fortsett å lese »
 • LH-2022-162689

  Saken gjelder anke over tingrettens beslutning om ikke å oppheve bostedsforbehold for forsvarer. Lagmannsretten forkastet anken. Stikkord: Sivilprosess. Bostedforbehold. Retten til fritt forsvarervalg. Tvisteloven § 29-3.
  Fortsett å lese »
 • LH-2022-151633

  Anke over tingrettens kjennelse om utleggstrekk ble avvist på grunn av manglende betaling av rettsgebyret. Stikkord: Sivilprosess. Manglende betaling. Ankebegyr. Rettsgebyrloven § 3 sjette ledd andre punktum. Tvisteloven § 16-7 første ledd bokstav a.
  Fortsett å lese »
 • LH-2022-69480

  En entreprenør inngikk avtale med forbruker om å løfte et gammelt hus av eksisterende grunnmur, rive den gamle muren, bygge ny grunnmur og løfte huset tilbake. Noe senere ble det også inngått avtale om innredningsarbeider i kjelleren til huset. Entreprenøren erkjente en rekke mangler, men kom ikke til med utbedring. Tingretten kom til at utbedringsretten var tapt, og tilkjente forbrukeren prisavslag og erstatning for en rekke av manglene. Forbrukeren anket dommen til lagmannsretten, som forkastet anken for så vidt gjaldt ...
  Fortsett å lese »
 • LG-2022-168380

  Fire personer var tiltalt for grov voldtekt. To av dem hadde bedt om forsvarere som arbeidet ved samme kontor. Etter protest fra statsadvokaten omgjorde tingretten oppnevningen av den ene. Lagmannsretten opphevet omgjøringsbeslutningen. Det var ikke konkret motstrid, og en teoretisk fare for at dette kunne oppstå i fremtiden, var ikke tilstrekkelig til å fravike det frie forsvarervalg, som står sterkt. Lagmannsretten gikk gjennom sakens dokumenter, og selv om det var punkter der de forklarte seg ulikt, innebar ikke dette at ...
  Fortsett å lese »
 • LG-2022-108573

  Saken gjelder anke over avvisningskjennelse i privat straffesak. Lagmannsretten uttalte at ankende parts begjæring ikke var til gunst for saksøkte, og kunne dermed ikke anses som en anke, som etter § 309 kan fremmes selv om dommen er rettskraftig. Lagmannsretten bemerket at retten til rettferdig rettergang ved en uavhengig og upartisk domstol, jf. EMK artikkel 6 nr. 1, SP artikkel 14 og Grunnloven § 95, ikke gir grunnlag for en «ubetinget opphevelse» av en rettskraftig dom som følge av anførsler ...
  Fortsett å lese »
 • Copyright © 1998-2022 stadium.no. All rights reserved.